به ترتیب گوش بدید.

1.کی غریبه؟                                
2. ما یادمون رفته.                          
3.بچه ها.دفاع مقدس چطوری تمام شد؟   
4.کسی به داد ما برسه.                           
5.اسرائیل راحت باش.                     
6.امدوارم  ما دردمون بیاد.               
7.ما کُتک نخوردیم.