استاد در این سخنرانی به موضوع تبلیغ و رابطه آن با معنویت و بکارگیری رسانه در جهت  تبیین
معارف دینی در جهان امروز و همچنین به برخی از ویژگی های که یک رسانه ای انقلابی در این
زمینه باید داشته باشد می پردازد.
خدا رو امتحان کنید: دریافت فایل  حجم 4.25
سخنرانی  کامل استاد:با کیفیت پاین حجم 7.55
سخنرانی کامل استاد:با کیفیت بالا  حجم  30.1