امام باقر(ع) می فرمود معاویه ایمان به مردم یاد میداد کفر به مردم یاد نمی داد و من به شمـا عـرض کـنـم
صدا و سیمای ما هم ایمان به مردم یاد میده من از کفر صحبت کنم دیگه پخش نمیکنه..نمی تونه پخش بکنه
چون یکمی از کفر حرف زدن بده.به خود من میگن حاج آقا محبوبیت رو حفظ کن ..

قسمت اول دریافـت  صوتی  3.88مـگاباـیت
قسمت دوم دریافـت  صوتی 2.29 مـگاباـیت

شهید آوینی:
آنجا که حسین ع در صحنه است ،اگر در صحنه نباشی هرکجا می خواهی باش ،چه ایستاده به نماز و چه
نشسته به سفره شراب .