یک هدیه خیلی بزرگ به شما بدم یک ویژگی هست به نام حکمت , حکمت حرف های قشنگ ته دل آدم رو بـه
زبون آدم میاره. حکمت یعنی چی ؟ یعنی  احساس قشنگ و خدا به زبونت بیاره . هنرمند رسانه چی باید حکـیم
باشه تا احساسات قشنگ دلش بر زبانش بر هنرش جاری بشه . ما اگر هنرمند نباشیم یا تو دلمون حرف قشنـگ
نداریم . یا حرف قشنگ تو دلمون هست حکمت نداریم این به زبان ما جاری بـشـه...دریافت فایل صوتی mp3  حجم : 1.73 مگابایت

شهید آوینی

خوابم نمی‌آمد. دیدم كه مرتضی در جایی كه می‌خوابید، نشسته است و با صدای خیلی آرامی در حال گریه كردن
است؛ تا حدی كه صدای آن را بغل دستی او هم نمی‌شنید. نماز شب می‌خواند و گریه می‌كرد. من به هوای اینكـه
متوجه نشده‌ام آمدم بیرون و نشستم. باران می‌آمد. یك ربع بعد آمد بیرون و گفت كه مدیونی اگـر بگویی. گفتم چه

چیزی را آقا مرتضی؟ گفت مدیونی تا زنده‌ام بگویی. گفتم: آقا مرتضی من چه كـار دارم. اگر چـه هـه می‌دانستند
كه او هر شب نماز شب می‌خواند. یك چیز عادی شده بود. فردای آن روز برای فیلمـبرداری بـه یـك محلی رفتیم
كه عده‌ای چادر‌نشین بودند. رفتیم بالای دیوار مرگی كه موتور سواری مشغول چرخیدن دور آن بود. اول رفتیـم
برای فلیلمبرداری، بعد آمدیم پایین، چون زیر آن جایی كه موتور سوار می‌چرخـید، چـند تـا زن هـم بـرای جــلب
مشتری بیشتر، می‌رقصیدند.مرتضی آمد پایین و دیدم رنگ او منقلب شد.بعد دیدم یك ماشین‌آمد در همان جمع بغل
یك چادر ایستاد و یك دختر 13 ساله را چـند مرد بـه
زور داخل ماشین كردند و با خود بردنـد.مرتـضی آمـد تـوی
ماشین نشست و به من گفت دیدی؟ گفتم بله دستمال از
جیبش بیرون آورد و شروع كرد به گریه كردن. گفت چه
كار دارند با مسلمانها می‌كنند. مسلمانها به كجا می‌روند.