تو هم برای مدرک درس بخونی مثل بقیه ای .. یک آدم معمولی بود مثل بقیه..تا جای که جا داشت می خـورد
مثل بقیه..تا می تونست می خوابید مثل بقیه..به شهواتش وابسته بود مثل بقیه..با تشویق غش میکرد مـثل بـقیـه
ذلیل تشویق ها و تمسخور ها بود مثل بقیه..شهـوتـران بود مثل بقیه..حـسود بود مثل بقیه ..بخیل بود مـثل بـقیه
بدبخت بود مثل بقیه..جهنم رفت مثل بقیه..چه کلمه ننگینیست برای تک تک شما...دریافـت  کلیـپ صوتی mp3  حجم:  6.63 مـگاباـیت

شهید آوینی

هـنرمـند ، رازدار خزائـن غـیبـه است و زبان او زبان تـمثـیل و تمتل است؛ پس باید رمز و راز ظهور حقایق
متعالی و کیفیت حضور و ظهور امر قدسی را در جهان بشناسداو بـاید با بـصیرت قـلبـی راز تـمثیـل حـقـایـق
ملکوتی را بیابد و این یافتن به معنی " علم پیدا کردن " نیست
..!