سینما به درد دین نمی خورد ؟ ما وقتی در جنگ غرق دین شدیم کاری کردیم که دانشگاهای افسری جهان
سرفصل های درسی خود را تغییر داد .. وقتی شهید آوینی غرق دین شد مستند سازی کرد .. مستند سازی
او الگوی برترین فیلم های سینمای جهان مثل سرباز رایان شد..و سبک مستند سازی او درس قرار گرفت
در برخی از دانشگاهای غربی ..غرق دین شوید در سینما گری به مهارت های  خواهید رسید که سینما را
در جهان ارتقاع خواهید داد..


دریافـت  کلیـپ صوتی mp3  حجم:  6.34 مـگاباـیت

شهید آوینی

هنرمند در میان سایر انسان ها همچون بلبل است و در میان پرندگان و وجه امتیاز او نیز در " شیدایی " است
و بیان " خویش " مرادم از شیدایی ، شیدایی حق است ؛ اما همچنان که در نزد غالب انسان ها القائات نفس از
دعوات شیطان تشخیص پذیر نیست، چه بسا که " شیفتگی شیطان "با شیدایی حق مشبه شود و غالبأ چنین است.