امام خامنه ای
و اما در عرصه‌ى فرهنگ، بنده به معناى واقـعىِ كـلمـه، احـساس نگرانى مى‌كنم و حقیقتـاً دغدغه دارم.
این  دغدغه از آن دغدغه‌هایى است كه آدمى به خاطر آن، گاهى ممـكن اسـت نصفِ شـب هم از خواب 
بیـدار  شود و به درگاه پروردگار تضرّع كند. من چنـین دغـدغـه‌اى دارم. البته در سخنـرانیها، از این دغدغه 
با مردم نخواهم گفت؛ اما نمى‌شود كه به شما نگویم ! شما خودتان دسـت‌ اندركاران مسـائل فرهنـگى
 هسـتید و باید از این دغدغه‌ى من خبر داشته باشید..منـبـع


                                   دریافـت  کلیـپ تصویری mp4  حجم:   20.4  مگابایتپ. ن :امروز در روزگاری به سر می بریم که خوب بودن دیوانگی است و انسان بودن کفاره

می خواهد از هر سوی دشمنان ما را احـاطه نمـودند و در صدد ضـربه زدن هستند و ما نیز

آرام و خاموش به سر می بریم گویی که اتفاقی رخ نداده و آب از آب تکان نخورده است آیا

هنوز خواب بس نیست؟
چه شده است ما را که خوش به گوشه ای خزیده ایم مگر خون این همه شهدای عزیز که

جان شان را در ره معشوق نهاده اند از یـادمان رفته است چرا یاد گرفته ایم که فقط هر بار

که شهیدی تشییع شد در فکر جنگ باشیـم. بپـرسید از همـسنـگران شهـدای عزیز که آنان

چگونه سر به لقای حق نهاده اند و پیام آخرشان چه بوده است. آری بـرادرم و ای خـواهرم

تنها چیزی که از شهدا ما وارث آنیم راهی ناتمام است که رهروی مردانه می خواهد.